شعر عاشقانه ی کمی آرام تر باران

شعر از ستاره فرخی نژاد
اجرا از آقای مهدی شیخان

شعر کمی آرام تر باران از ستاره فرخی نژاد

برای دانلود دکلمه اینجا کلیک کنید.

به اجابتِ
دستانِ کدام عاشق
اینگونه میباری آسمان؟

به رغبتِ
کدام چشمان منتظر
بهانه میشوید ابرها؟

به حرمتِ
 کدام خاطره ی از یاد رفته
 به درو دیوار و
ِ پنجره  میکوبی باران؟

هیس
کمی آرامتر
شاید زنی
در کنج اتاقی
خودش را به خواب زده
تا نشنود تورا
تا نشکند بغض های هم اغوش
با باور فراموشیِ بیهوده
در شر شر های بی امانت...

خودت خوب میدانی
حتی اگر سیل هم شوی
محال است
خاطرات خیس بارانی را 
از حافظه ی برگها بشویی...

دکلمه ی شعر کمی آرام تر باران از آقای مهدی شیخان

دکلمه ی شعر کمی آرام تر باران از آقای مهدی شیخان

دکلمه ی شعر کمی آرام تر باران از آقای مهدی شیخان

دکلمه ی شعر کمی آرام تر باران از آقای مهدی شیخان